DAN ŠEHIDA 2022. GODINE

DAN ŠEHIDA 2022. GODINE

Centralna manifestacija obilježavanja Dana šehida na području Medžlisa IZ Žepče održana je u Žepču na Gornjomahalskim šehitlucima, u utorak, 3.maja 2022. godine. Nakon klanjanja podne-namaza u Ferhat-pašinoj džamiji više stotina vjernika, članova porodica šehida i njihove rodbine, predvođeni imamima, uputili su se u povorci na Gornjomahalsko mezarje. Na spomen-obilježje i spomen-ploču na šehitlucima na kojoj su uklesana šehidska imena, predstavnici Organizacije „Zambak“ Žepče, ovom prilikom položili su cvijeće i proučili Fatihu pred duše svojih najrođenijih. Učenjem sure Ja’Sin i dove, od strane žepačkih imama, pred duše šehida, vjernici su odali počast i ujedno se prisjetili kako šehida, tako i događanja iz perioda 1993.-1995. godine. Inače, u posljednjem ratu u odbrani domovine, poginulo je 242 Bošnjaka sa područja Općine Žepče. Nakon dove, prisutnima se obratio glavni imam MIZ Žepče, Džafer ef. Gračić, koji je vrlo nadahnuto i direktno govorio o spomenutim događanjima u svjetlu današnje situacije i našeg okruženja.
Inače, kako to protokol viših instanci IZ-e u BiH nalaže kada je u pitanju obilježavanje Dana šehida, organizirano su prije podne posjećena u svim našim džematima šehidska mezarja, a u džematu Žepče to je urađeno pored ploče sa imenima šehida na izvoru žepačkog kiseljaka u ulici Orlovik,(Preko). Tom skupu kao i u Gornjoj Mahali prisustvovao je veliki broj vjernika, predstavnika vlasti, kantonalnih ministarstava i javnih ustanova sa područja općine Žepče.
T.Ir.
AGIĆ (OSMANA) ŠAHBAZ
AHMIĆ (HALILA) AHMET
ALAJBEGOVIĆ (ADEMA) DERVIŠ
ALIČKOVIĆ (ISMETA) HALIL
ALIČKOVIĆ (SULEJMANA) NERMIN
ALIĆ (IBRAHIMA) ERNAD
ALIĆ (JUSUFA) ALMIR
ALIĆ (MUHAMEDA) HUSEIN
ALIĆ (MUHAMEDA) HASAN
ALIĆ (MUHAMEDA) SAMIR
AVDIĆ (AŠIRA) NERMIN
AVDIĆ (FEHIMA) HIMAN
AVDIĆ (MEHE) SAMIR
AVDIĆ (SALIHA) SEMIZ
BADNJAR (OSMANA) SALIM
BADNJAR (SMAJE) MUJO
BAJRIĆ (JUNUZA) BAHRUDIN
BAJRIĆ (JUNUZA) JUSUF
BAŠIĆ (OSMANA) BAJRO
BAŠIĆ (AŠIRA) EMIN
BEČIĆ (HASANA) SALIM
BEČIĆ (SULJE) RASIM
BEČIĆ (FUADA) KEMAL
BEČIĆ (NEDŽIBA) ESAD
BEČIĆ (RASIMA) SIFET
BEČIĆ (SALIHA) ELVIR
BEČIROVIĆ (MUNIBA) MURIS
BEĆIROVIĆ (RAME) MESUD
BEGIĆ (AHMETA) MUHAMED
BEJZIĆ (MEHMEDA) SABAHUDIN
BERBEROVIĆ (MEHMEDA) ELVEDIN
BERBIĆ (HUSEINA) NEDŽAD
BERIDAN (HAMZE) HARUN
BEŠIĆ (ALIJE) HASAN
BEŠLAGIĆ (IBRAHIM) RAZIJA
BIJEDIĆ (DERVIŠA) HIMZO
BIJEDIĆ (ALIJE) SENAD
ČAJLAK (MUSTAFE) EMIR
ČAKRAMA (SALIHA) FERID
ČAUŠEVIĆ (FAHIRA) MUJAGA
ČIČEKLIĆ (ARIFA) NEDŽAD
ČIZMIĆ (IBRAHIMA) ŠEFIK
ČIZMIĆ (MUHAMEDA) SULJO
ČIZMIĆ (OSMANA) MIRSAD
ČOKER (IBRAHIMA) SAMIR
ČOLIĆ (TAHIRA) SENAD
ČOLIĆ (HASANA) MERSID
ČULIĆ (HAMIDA) HAMZALIJA
ČULIĆ (SEADA) SAMIR
ČAMO (ŠABANA) SENAD
DEDIĆ (AHMETA) EŠREF
DEDIĆ (OSMANA) EŠREF
DEDIĆ-VRBANIĆ (IBRAHIMA) HUSEIN
DELIĆ (HAZIMA) IBRO
DELIĆ (SINANA) MUHAMED
DELIĆ (AZIZA) EKREM
DELIĆ (REFIKA) FAHRUDIN
DERLIĆ (RAMIZA) RAMO
DERLIĆ (REĐE) NEDŽAD
DERLIĆ (SMAILA) FEHRAT
DERLIĆ (ZAJIMA) ESMIR
DERONJA (VEJSILA) FAHIR
DROCIĆ (RAMIZA) HARIS
DŽINIĆ (AVDE) SEAD
DŽINIĆ (AVDE) RAGIB
DŽINIĆ (MUSTAFE) MIDHAT
DŽINIĆ (MUSTAFE) RUSMIR
DŽINIĆ (SAFETA) ALMIR
ĐUZEL (ASIMA) SABAHUDIN
EFENDIĆ (BEČIRA) HUSO
EFENDIĆ (DEDE) ŠEMSO
EFENDIĆ (HUSEINA) VEHBIJA
EFENDIĆ (MUJE) REDŽO ef.
EKMEKČIĆ (SMAJE) IBRO
EKMEKČIĆ (SMAJE) KASIM
FEJZIĆ (REFIKA) MUSTAFA
FEJZIĆ (BILALA) EDIB
FEJZIĆ (BILALA) EDIN
FEJZIĆ (MURISA) NEDŽIB
FEJZIĆ (SULEJMANA) ESAD
GRABUS (ŠEVKE) NEZIR
GRAHIĆ (HUSEJNA) ZULFO
GRAŠAREVIĆ (AVDE) MUJO
GRAŠAREVIĆ (AVDE) SMAJL

HAĆIMIĆ (SALIMA) IZUDIN
HADŽIĆ (ALIJE) HAMZALIJA
HADŽIĆ (ĐULAGE) ZAHID
HADŽIĆ (HASANA) LATIF
HADŽIĆ (HUSNIJE) SALIH
HADŽIHASANOVIĆ (ALIJE) VAHIDIN
HAJRIĆ (SULEJMENA) MUNIR
HALILIĆ (BAHRUDINA) SENAD
HALILOVIĆ (AVDE) ALMIR
HALILOVIĆ (ENIZA) SAMIR
HALILOVIĆ (MUSTAFE) BAHRUDIN
HASANBAŠIĆ (HUSEINA) IBRAHIM
HASIČEVIĆ (OSMANA) ERNAD
HIBOVIĆ (HASANA) HUSEIN
HIBOVIĆ (HUSEINA) AMIR
HIBOVIĆ (MUHAMEDA) RAMIZ
HIBOVIĆ (SALIHA) OMER
HIBOVIĆ (SALIMA) MIRNES
HODŽIĆ (JAHIJE) MEHO
HODŽIĆ (SALIHA) NEZIR
HODŽIĆ (SALIHA) SENAD
HUREMOVIĆ (OSMANA) KASIM
HUSIČIĆ (IBRAHIMA) AHMET ef.
HUSIČIĆ (DŽEMILA) ISLAM
HUSIĆ (MUNIBA) IDRIZ
HUSIĆ (UZEIRA) HUSEIN
HUSKIĆ (MEHMEDA) HUSEIN
IBRAKOVIĆ (MUHAREMA) SALIH
IBRIĆ (SMAILA) SAMIR
JAŠAREVIĆ (ISMETA) OSMAN
JAŠAREVIĆ (MUHE) SEJDO
JUSUFOVIĆ (ABDULAHA) ASIM
JUSUFOVIĆ (ENIZA) HAZIM
JUSUFOVIĆ (KASIMA) ESAD
JUSUFOVIĆ (MUHAMEDA) DŽUBEIR
JUSUFOVIĆ (MUHAMEDA) FEHRET
KADIĆ (EKREMA) ŠEVKIJA
KAFEDŽIĆ (HIMZE) IZUDIN
KAMERIĆ (IBRE) SELIM
KAMERIĆ (MEHMEDA) SALIH
KAPIĆ (BAJRE) HAJRUDIN
KAPIĆ (HALILA) ESAD
KARSO (HASANA) ZIKRET
KAZAZ (SALIMA) SEAD
KREHMIĆ (NEZIRA) SAMIR

MAGLIĆ (NEZIRA) ELVIR
MAGLIĆ (ILHAMIJE) AMIR
MAKIĆ (JUSUFA) EDIN
MAKIĆ (SALIHA) SENAD
MANDŽUKA (RAMIZA) MUNIR
MANDŽUKA (ADEMA) AMIR
MANDŽUKA (OSMANA) MUHAMED
MANDŽUKA (ŠEVKE) ESAD
MAŠIĆ (HUSE) ESAD
MAŠIĆ (MUHAMEDA) IZUDIN
MAŠIĆ (RAMIZA) OMER
MAŠIĆ (MEHMEDA) ĐELIL
MAŠIĆ (RAŠIDA) HILMO
MEDIĆ (HANKE) REFIK
MEHIĆ (IBRE) NIHAD
MEHIĆ (IBRAHIMA) SALKO
MEHIĆ (IBRAHIMA) ZIJAD
MEHIĆ (OMERA) HILMO
MEHIĆ (OMERA) SULEJMEN
MEHIĆ (REMZE) MUSTAFA
MEHIĆ (ŠABANA) FERID
MEHMEDOVIĆ (KASIMA) RAMIZ
MEMČIĆ (HIMZE) ESAD
MENZILOVIĆ (SEADA) ADNAN
MEŠELJEVIĆ (IBRAHIMA) REDŽIB
MEŠELJEVIĆ (NAZIFA) JUSUF
MUJANOVIĆ (ŠERIFA) ENES
MUJČIĆ (MUJE) SALIM
MUJETEKIĆ (SALKE) SENAID
MUJIĆ (MEHEMDA) SENAD
MUJIĆ (HASANA) BAHRUDIN
MUJIĆ (HAŠIMA) SENAD – Buco
MUJIĆ (MEVLE) ESAD
MUJIĆ (MUNIBA) MEHMED
MUJIĆ (MUNIBA) SABIT
MUJIĆ (MUSTAFE) HAZIM
MUJIĆ (NEZIRA) MEHMED
MUJIĆ (RAŠIDA) KEMAL
MULABDIĆ (MEHMEDA) ENVER
MULAHASIĆ (HASANA) SAKIB
MULIĆ (HUSE) JUSO
MURTIĆ (MEHMEDA) FIKRET
MURTIĆ (SINANA) AHMET
MUSIĆ (HAZIMA) JASMIN
MUSLIĆ (FERIDA) SUAD
MUSLIĆ (HUSEINA) AVDO
MUSLIĆ (ISLAMA) FIKRET
MUSTAFIĆ (ESETA) HALID
MUŠIĆ (SINANA) BRAJKO
NADŽAK (IBRAHIMA) ABDULLAH
NADŽAK (NEZIRA) NEZIR
OKANOVIĆ (HAJRE) ISLAM
OKANOVIĆ (HUSEINA) HAZIR
OKANOVIĆ (SALIMA) NUSRET
PAŠALIĆ (NURIJE) RASIM
PAŠIĆ (HAZIMA) EDIB
PAŠIĆ (HAZIMA) SENAD
PAŠIĆ (NEZIRA) JASMINA
POTUROVIĆ (IBRAHIMA) SENAD
POTUROVIĆ (SALIMA) HAJRUDIN
POTUROVIĆ (SALKE) HAJRIJA
PRASKO (DŽEMILA) MIRSAD
PRASKO (ENIZA) MIRSAD
PRASKO (SAKIBA) SADIN
PRASKO (SALIMA) MIRSAD
PRELDŽIĆ (RAMIZA) SANIN
PRELDŽIĆ (RASIMA) KEMAL
PRELDŽIĆ (RASIMA) SELVER
PRIJIĆ (DERVIŠA) SAKIB
PRIJIĆ (MUSTAFE) ZEJNIL
PRIJIĆ (RAME) RAMIZ
PURAK (MEHMEDA) SELIM
REDŽIĆ (SALIMA) HIDAJET
SARAJLIĆ (RASIMA) ENES
SELIMOVIĆ (ISMETA) ŠERIF
SERHATLIĆ (ASIMA) ŠEMSO
SINANOVIĆ (IBRAHIMA) JUSUF
SKENDEROVIĆ (SALIMA) MUSTAFA
SMAJLOVIĆ (BEKRIJE) BEKRIJA
SMAJUKOVIĆ (SEJFE) EMIN
STENAKLIĆ (NEZIRA) SENAD
SULJAKOVIĆ (HASANA) MUMIN
SULJIĆ (REFIKA) MUJO
SULJKANOVIĆ (OSMANA) HAJRUDIN
SUNGER (SELIMA) AZEM
SUŠIĆ (AHMETA) SEMKA
ŠABANOVIĆ (ADEMA) IBRAHIM
ŠAHINOVIĆ (AVDE) SEJFUDIN
ŠČULIĆ (ĆAŠIFA) VELID
ŠČULIĆ (DŽEMILA) IBRAHIM
ŠEČIĆ (DŽAFERA) NEDŽAD
ŠEČIĆ (DŽAFERA) NIHAD
ŠEČIĆ (HUSEINA) NERMIN
ŠIŠIĆ (NURAGE) KASIM

TABAKOVIĆ (AHMEDA) HAMDIJA
TOPOVČIĆ (ALIJE) ŠABAN
TOPOVČIĆ (REDŽE) DERVIŠ
TUKA (ČAMILA) ZULFO
TUTNIĆ (DŽEMILA) SAFET
TUTNJIĆ (ŠERIFA) ŠEFIK
TUTNJIĆ (HAKIJE) ĆERIM
TUTNJIĆ (MEHMEDA) DŽEVAD
TUTNJIĆ (MUSTAFE) ŠEFIK
TUTNJIĆ (SALIHA) SENAD
USEJNOVSKI (MEDIJE) KASIM
ZAHIROVIĆ (MEHMEDA) HALID
ZEČAK (SULJE) HUSEJIN
ZGRČO (HAMDE) FERID
ZGRČO (ŠEMSE) NEDŽIB ef.
ZGRČO (RAŠIDA) FIKRET
ZGRČO (SADIKA) ZIJAD
ZVEKIĆ (ŠERIFA) HANEFIJA
ZVEKIĆ (NEZIRA) RAMIZ

UKUPNO ŠEHIDA – 242.

CIVILNE ŽRTVE RATA

ČAUŠEVIĆ ZIBA
DEDIĆ MELISA
DŽINIĆ SALA
GAZIĆ HAJRIJA
GAZIĆ SAMIR
HAJRIĆ ARMIN
JUSUFOVIĆ HUSEIN
KESIĆ RASIM
MALIČBEGOVIČ ENISA
MANDŽUKA SALIM
MEHIĆ MEHMEDALIJA
MEMČIĆ ABDURAHMAN
MUJETEKIĆ (ABDURAHMAN) SALKO
MUJIĆ ŠERIF
MULABDIĆ AMINA
MUSLIĆ SALIH
OMANOVIĆ BAHRA
PUSTAHIJA MUBINA
ŠAČIĆ AVDO
ŠEČIĆ ESMA

CATEGORIES
Share This