ŽEPAČKI ŠEHIDI I CIVILNE ŽRTVE RATA  1992-1995

ŽEPAČKI ŠEHIDI I CIVILNE ŽRTVE RATA 1992-1995

1. AGIĆ (OSMANA) ŠAHBAZ

2. AHMIĆ (HALILA) AHMET

3. ALAJBEGOVIĆ (ADEMA) DERVIŠ

4. ALIČKOVIĆ (ISMETA) HALIL

5. ALIČKOVIĆ (SULEJMANA) NERMIN

6. ALIĆ (IBRAHIMA) ERNAD

7. ALIĆ (JUSUFA) ALMIR

8. ALIĆ (MUHAMEDA) HUSEIN

9. ALIĆ (MUHAMEDA) HASAN

10. ALIĆ (MUHAMEDA) SAMIR

11. AVDIĆ (AŠIRA) NERMIN

12. AVDIĆ (FEHIMA) HIMAN

13. AVDIĆ (MEHE) SAMIR

14. AVDIĆ (SALIHA) SEMIZ

15. BADNJAR (OSMANA) SALIM

16. BADNJAR (SMAJE) MUJO

17. BAJRIĆ (JUNUZA) BAHRUDIN

18. BAJRIĆ (JUNUZA) JUSUF

19. BAŠIĆ (OSMANA) BAJRO

20. BAŠIĆ (AŠIRA) EMIN

21. BEČIĆ (HASANA) SALIM

22. BEČIĆ (SULJE) RASIM

23. BEČIĆ (FUADA) KEMAL

24. BEČIĆ (NEDŽIBA) ESAD

25. BEČIĆ (RASIMA) SIFET

26. BEČIĆ (SALIHA) ELVIR

27. BEĆIROVIĆ (MUNIBA) MURIS

28. BEĆIROVIĆ (RAME) MESUD

29. BEGIĆ (AHMETA) MUHAMED

30. BEJZIĆ (MEHMEDA) SABAHUDIN

31. BERBEROVIĆ (MEHMEDA) ELVEDIN

32. BERBIĆ (HUSEINA) NEDŽAD

33. BERIDAN (HAMZE) HARUN

34. BEŠIĆ (ALIJE) HASAN

35. BEŠLAGIĆ (IBRAHIM) RAZIJA

36. BIJEDIĆ (DERVIŠA) HIMZO

37. BIJEDIĆ (ALIJE) SENAD

38. ČAJLAK (MUSTAFE) EMIR

39. ČAKRAMA (SALIHA) FERID

40. ČAUŠEVIĆ (FAHIRA) MUJAGA

41. ČIČEKLIĆ (ARIFA) NEDŽAD

42. ČIZMIĆ (IBRAHIMA) ŠEFIK

43. ČIZMIĆ (MUHAMEDA) SULJO

44. ČIZMIĆ (OSMANA) MIRSAD

45. ČOKER (IBRAHIMA) SAMIR

46. ČOLIĆ (TAHIRA) SENAD

47. ČOLIĆ (HASANA) MERSID

48. ČULIĆ (HAMIDA) HAMZALIJA

49. ČULIĆ (SEADA) SAMIR

50. ČAMO  (ŠABANA) SENAD

51. DEDIĆ (AHMETA) EŠREF

52. DEDIĆ (OSMANA) EŠREF

53. DEDIĆ-VRBANIĆ (IBRAHIMA) HUSEIN

54. DELIĆ (HAZIMA) IBRO

55. DELIĆ (SINANA) MUHAMED

56. DELIĆ (AZIZA) EKREM

57. DELIĆ (REFIKA) FAHRUDIN

58. DERLIĆ (RAMIZA) RAMO

59. DERLIĆ (REDŽE) NEDŽAD

60. DERLIĆ (SMAILA) FEHRAT

61. DERLIĆ (ZAJIMA) ESMIR

62. DERONJA (VEJSILA) FAHIR

63. DROCIĆ (RAMIZA) HARIS

64. DŽINIĆ (AVDE) SEAD

65. DŽINIĆ (AVDE) RAGIB

66. DŽINIĆ (MUSTAFE) MIDHAT

67. DŽINIĆ (MUSTAFE) RUSMIR

68. DŽINIĆ (SAFETA) ALMIR

69. ĐUZEL (ASIMA) SABAHUDIN

70. EFENDIĆ (BEĆIRA) HUSO

71. EFENDIĆ (DEDE) ŠEMSO

72. EFENDIĆ (HUSEINA) VEHBIJA

73. EFENDIĆ (MUJE) REDŽO ef.

74. EKMEKČIĆ (SMAJE) IBRO

75. EKMEKČIĆ (SMAJE) KASIM

76. FEJZIĆ (REFIKA) MUSTAFA

77. FEJZIĆ (BILALA) EDIB

78. FEJZIĆ (BILALA) EDIN

79. FEJZIĆ (MURISA) NEDŽIB

80. FEJZIĆ (SULEJMANA) ESAD

81. GRABUS (ŠEVKE) NEZIR

82. GRAHIĆ (HUSEJNA) ZULFO

83. GRAŠAREVIĆ (AVDE) MUJO

84. GRAŠAREVIĆ (AVDE) SMAJL

 

85. HAĆIMIĆ (SALIMA) IZUDIN

86. HADŽIĆ (ALIJE) HAMZALIJA

87. HADŽIĆ (ĐULAGE) ZAHID

88. HADŽIĆ (HASANA) LATIF

89. HADŽIĆ (HUSNIJE) SALIH

90. HADŽIHASANOVIĆ (ALIJE) VAHIDIN

91. HAJRIĆ (SULEJMENA) MUNIR

92. HALILIĆ (BAHRUDINA) SENAD

93. HALILOVIĆ (AVDE) ALMIR

94. HALILOVIĆ (ENIZA) SAMIR

95. HALILOVIĆ (MUSTAFE) BAHRUDIN

96. HASANBAŠIĆ (HUSEINA) IBRAHIM

97. HASIČEVIĆ (OSMANA) ERNAD

98. HIBOVIĆ (HASANA) HUSEIN

99. HIBOVIĆ (HUSEINA) AMIR

100. HIBOVIĆ (MUHAMEDA) RAMIZ

101. HIBOVIĆ (SALIHA) OMER

102. HIBOVIĆ (SALIMA) MIRNES

103. HODŽIĆ (JAHIJE) MEHO

104. HODŽIĆ (SALIHA) NEZIR

105. HODŽIĆ (SALIHA) SENAD

106. HUREMOVIĆ (OSMANA) KASIM

107. HUSIČIĆ (IBRAHIMA) AHMET ef.

108. HUSIČIĆ (DŽEMILA) ISLAM

109. HUSIĆ (MUNIBA) IDRIZ

110. HUSIĆ (UZEIRA) HUSEIN

111. HUSKIĆ (MEHMEDA) HUSEIN

112. IBRAKOVIĆ (MUHAREMA) SALIH

113. IBRIĆ (SMAILA) SAMIR

114. JAŠAREVIĆ (ISMETA) OSMAN

115. JAŠAREVIĆ (MUHE) SEJDO

116. JUSUFOVIĆ (ABDULAHA) ASIM

117. JUSUFOVIĆ (ENIZA) HAZIM

118. JUSUFOVIĆ (KASIMA) ESAD

119. JUSUFOVIĆ (MUHAMEDA) DŽUBEIR

120. JUSUFOVIĆ (MUHAMEDA) FEHRET

121. KADIĆ (EKREMA) ŠEVKIJA

122. KAFEDŽIĆ (HIMZE) IZUDIN

123. KAMERIĆ (IBRE) SELIM

124. KAMERIĆ (MEHMEDA) SALIH

125. KAPIĆ (BAJRE) HAJRUDIN

126. KAPIĆ (HALILA) ESAD

127. KARSO (HASANA) ZIKRET

128. KAZAZ (SALIMA) SEAD

129. KREHMIĆ (NEZIRA) SAMIR


130. MAGLIĆ (NEZIRA) ELVIR

131. MAGLIĆ (ILHAMIJE) AMIR

132. MAKIĆ (JUSUFA) EDIN

133. MAKIĆ (SALIHA) SENAD

134. MANDŽUKA (RAMIZA) MUNIR

135. MANDŽUKA (ADEMA) AMIR

136. MANDŽUKA (OSMANA) MUHAMED

137. MANDŽUKA (ŠEVKE) ESAD

138. MAŠIĆ (HUSE) ESAD

139. MAŠIĆ (MUHAMEDA) IZUDIN

140. MAŠIĆ (RAMIZA) OMER

141. MAŠIĆ (MEHMEDA) ĐELIL

142. MAŠIĆ (RAŠIDA) HILMO

143. MEDIĆ (HANKE) REFIK

144. MEHIĆ (IBRE) NIHAD

145. MEHIĆ (IBRAHIMA) SALKO

146. MEHIĆ (IBRAHIMA) ZIJAD

147. MEHIĆ (OMERA) HILMO

148. MEHIĆ (OMERA) SULEJMEN

149. MEHIĆ (REMZE) MUSTAFA

150. MEHIĆ (ŠABANA) FERID

151. MEHMEDOVIĆ (KASIMA) RAMIZ

152. MEMČIĆ (HIMZE) ESAD

153. MENZILOVIĆ (SEADA) ADNAN 

154. MEŠELJEVIĆ (IBRAHIMA) REDŽIB 

155. MEŠELJEVIĆ (NAZIFA) JUSUF

156. MUJANOVIĆ (ŠERIFA) ENES

157. MUJČIĆ (MUJE) SALIM

158. MUJETEKIĆ (SALKE) SENAID

159. MUJIĆ (MEHEMDA) SENAD

160. MUJIĆ (HASANA) BAHRUDIN

161. MUJIĆ (HAŠIMA) SENAD – Buco

162. MUJIĆ (MEVLE) ESAD

163. MUJIĆ (MUNIBA) MEHMED

164. MUJIĆ (MUNIBA) SABIT

165. MUJIĆ (MUSTAFE) HAZIM

166. MUJIĆ (NEZIRA) MEHMED

167. MUJIĆ (RAŠIDA) KEMAL

168. MULABDIĆ (MEHMEDA) ENVER

169. MULAHASIĆ (HASANA) SAKIB

170. MULIĆ (HUSE) JUSO

171. MURTIĆ (MEHMEDA) FIKRET

172. MURTIĆ (SINANA) AHMET

173. MUSIĆ (HAZIMA) JASMIN

174. MUSLIĆ (FERIDA) SUAD

175. MUSLIĆ (HUSEINA) AVDO

176. MUSLIĆ (ISLAMA) FIKRET

177. MUSTAFIĆ (ESETA) HALID

178. MUŠIĆ (SINANA) BRAJKO

179. NADŽAK (IBRAHIMA) ABDULLAH

180. NADŽAK (NEZIRA) NEZIR

181. OKANOVIĆ (HAJRE) ISLAM

182. OKANOVIĆ (HUSEINA) HAZIR

183. OKANOVIĆ (SALIMA) NUSRET

184. PAŠALIĆ (NURIJE) RASIM

185. PAŠIĆ (HAZIMA) EDIB

186. PAŠIĆ (HAZIMA) SENAD

187. PAŠIĆ (NEZIRA) JASMINA

188. POTUROVIĆ (IBRAHIMA) SENAD

189. POTUROVIĆ (SALIMA) HAJRUDIN

190. POTUROVIĆ (SALKE) HAJRIJA

191. PRASKO (DŽEMILA) MIRSAD

192. PRASKO (ENIZA) MIRSAD

193. PRASKO (SAKIBA) SADIN

194. PRASKO (SALIMA) MIRSAD

195. PRELDŽIĆ (RAMIZA) SANIN

196. PRELDŽIĆ (RASIMA) KEMAL

197. PRELDŽIĆ (RASIMA) SELVER

198. PRIJIĆ (DERVIŠA) SAKIB

199. PRIJIĆ (MUSTAFE) ZEJNIL

200. PRIJIĆ (RAME) RAMIZ

201. PURAK (MEHMEDA) SELIM

202. REDŽIĆ (SALIMA) HIDAJET

203. SARAJLIĆ (RASIMA) ENES

204. SELIMOVIĆ (ISMETA) ŠERIF

205. SERHATLIĆ (ASIMA) ŠEMSO

206. SINANOVIĆ (IBRAHIMA) JUSUF

207. SKENDEROVIĆ (SALIMA) MUSTAFA

208. SMAJLOVIĆ (BEKRIJE) BEKRIJA

209. SMAJUKOVIĆ (SEJFE) EMIN

210. STENAKLIĆ (NEZIRA) SENAD

211. SULJAKOVIĆ (HASANA) MUMIN

212. SULJIĆ (REFIKA) MUJO

213. SULJKANOVIĆ (OSMANA) HAJRUDIN

214. SUNGER (SELIMA) AZEM

215. SUŠIĆ (AHMETA) SEMKA

216. ŠABANOVIĆ (ADEMA) IBRAHIM

217. ŠAHINOVIĆ (AVDE) SEJFUDIN

218. ŠČULIĆ (ĆAŠIFA) VELID

219. ŠČULIĆ (DŽEMILA) IBRAHIM

220. ŠEČIĆ (DŽAFERA) NEDŽAD

221. ŠEČIĆ (DŽAFERA) NIHAD

222. ŠEČIĆ (HUSEINA) NERMIN

223. ŠIŠIĆ (NURAGE) KASIM

 

224. TABAKOVIĆ (AHMEDA) HAMDIJA

225. TOPOVČIĆ (ALIJE) ŠABAN

226. TOPOVČIĆ (REDŽE) DERVIŠ

227. TUKA (ČAMILA) ZULFO

228. TUTNIĆ (DŽEMILA) SAFET

229. TUTNJIĆ (ŠERIFA) ŠEFIK

230. TUTNJIĆ (HAKIJE) ĆERIM

231. TUTNJIĆ (MEHMEDA) DŽEVAD

232. TUTNJIĆ (MUSTAFE) ŠEFIK

233. TUTNJIĆ (SALIHA) SENAD

234. USEJNOVSKI (MEDIJE) KASIM

235. ZAHIROVIĆ (MEHMEDA) HALID

236. ZEČAK (SULJE) HUSEJIN

237. ZGRČO (HAMDE) FERID

238. ZGRČO (ŠEMSE) NEDŽIB ef.

239. ZGRČO (RAŠIDA) FIKRET

240. ZGRČO (SADIKA) ZIJAD

241. ZVEKIĆ (ŠERIFA) HANEFIJA

242. ZVEKIĆ (NEZIRA) RAMIZ

 

UKUPNO ŠEHIDA – 242.

 

 

CIVILNE ŽRTVE RATA

 

 

“LOVAČKI DOM”

1. KAHRIMAN FATIMA (1942.)

2. KAHRIMAN DŽEMAL (1930.)

3. KAHRIMAN SENADA (1963.)

4. TUKIĆ MUNIRA (1947.)

5. TUKIĆ OSMAN (1944.)

6. TUKIĆ AMIR (1974.)

7. TUKIĆ EDIN (1972.)

8. ŠABIĆ KADIRA (1944.)

9. ŠABIĆ MUHAMED (1947.) – NJIH 9 – TIJELA JOŠ NIKAD NISU PRONAĐENA !

 

10. ČAUŠEVIĆ  ZIBA

11. DEDIĆ   MELISA

12. DŽINIĆ  SALA

13. GAZIĆ  HAJRIJA

14. GAZIĆ  SAMIR

15. HAJRIĆ  ARMIN

16. JUSUFOVIĆ  HUSEIN

17. KESIĆ  RASIM

18. MALIĆBEGOVIČ  ENISA

19. MANDŽUKA  SALIM

20. MEHIĆ  MEHMEDALIJA

21. MEMČIĆ  ABDURAHMAN

22. MUJETEKIĆ (ABDURAHMAN) SALKO

23. MUJIĆ  ŠERIF

24. MULABDIĆ  AMINA

25. MUSLIĆ  SALIH

26. OMANOVIĆ  BAHRA

27. PUSTAHIJA  MUBINA

28. ŠAČIĆ    AVDO

29. ŠEČIĆ   ESMA

CATEGORIES
Share This