Pravila privatnosti

Na osnovu Opće uredbe Evropske unije o zaštiti podataka („GDPR“) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća EU o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, koja mijenja trenutna pravila vezana za zaštitu podataka, Medzlis-zepce.info mijenja opće uvjete korištenja u skladu s navedenom uredbom. Korištenjem bilo kojeg dijela domene Medzlis-zepce.info prihvatate sve uvjete korištenja navedene u Općim uvjetima korištenja, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove domene Medzlis-zepce.info. Medzlis-zepce.info će biti kontrolor podataka (tj. određivat će svrhe i načine obrade podataka). Sve podatke koje obrađuje Medzlis-zepce.info nakon primanja podataka štitit će u skladu s Uredbom o zaštiti podataka. Medzlis-zepce.info će, također, pružiti pomoć u slučaju da korisnik čiji se podaci obrađuju želi ostvariti svoje pravo na pristup, ispravljanje, brisanje ili prenos podataka, kao i u slučaju zahtjeva od nadležnih tijela da se dokaže ispunjenje obaveza. Takve odgovarajuće zaštitne mjere su standardne klauzule o zaštiti podataka koje je usvojila Komisija EU, uključujući dostupnost efikasnih pravnih lijekova, među ostalim onih za dobijanje efikasne sudske zaštite i traženje naknade. Navedene mjere odnose se na obradu ličnih podataka, načela tehničke i integrirane zaštite podataka. Podaci koje prikuplja i obrađuje Medzlis-zepce.info koriste se radi identifikacije korisnika i sklapanja obligacionih odnosa. Podaci su dostupni uposlenicima koji rade na servisima te uposlenicima koji rade na održavanju servisa /aplikacija Medzlis-zepce.info i čuvaju se trajno, ne brišu se. Ukoliko Medzlis-zepce.info bude obrađivao podatke koji ne pripadaju korisničkom ugovoru, takvi podaci obrađivat će se u skladu s izjavom o privatnosti koja se odnosi na korisnike Medzlis-zepce.info. Pretpostavlja se da ste korištenjem bilo kojeg dijela domene Medzlis-zepce.info, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim sadržajem Općih uvjeta korištenja te svim specifičnim pravilima koja su donesena za pojedine sastavne dijelove domene Medzlis-zepce.info, te da ste ih u potpunosti razumjeli, prihvatili i samim prihvatom saglasni ste da se vaši podaci obrađuju.

PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

Medzlis-zepce.info posjetiocima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržajem na domeni Medzlis-zepce.info. Svi korisnici i posjetioci imaju pravo besplatno služiti se sadržajem, pod uvjetom da ne krše odredbe Općih uvjeta korištenja te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se regulira korištenje domene Medzlis-zepce.info. Medzlis-zepce.info sastoji se od vlastitih sadržaja, preuzetih sadržaja, sadržaja sastavljenih od posjetilaca i korisnika te veza na druge stranice izvan domene Medzlis-zepce.info. Prava korisnika su da imaju pristup dostavljenim podacima koje su naveli korisnici. Korisnici na zahtjev imaju pravo na brisanje podataka koje su dostavili ukoliko to ne dovodi u pitanje slobodu izražavanja i istraživanja. RIZICI Korištenjem sadržaja internet-stranice Medzlis-zepce.info korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Medzlis-zepce.info se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem domene Medzlis-zepce.info, za bilo koje radnje korisnika povezanih s upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene Medzlis-zepce.info, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene. Medzlis-zepce.info. će informirati korisnike ukoliko dođe do otuđivanja  ili zloupotrebe podataka, a koji se eventualno budu prikupljali. TAČNOST INFORMACIJA Informacije objavljene unutar domene Medzlis-zepce.info ne moraju nužno biti potpune, iscrpne, precizne ili ažurirane, te ne predstavljaju obavezujuće stručno mišljenje. Medzlis-zepce.info ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja bilo koje informacije objavljene unutar domene Medzlis-zepce.info. VEZE Medzlis-zepce.info ima veze na druge internet-stranice. Ove veze objavljene su u dobroj namjeri. Medzlis-zepce.info ne može biti odgovorna ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan domene Medzlis-zepce.info, a s kojima na ovakav način može biti povezana.

AUTORSKA I DRUGA PRAVA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na domeni Medzlis-zepce.info mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba. Medzlis-zepce.info polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audiomaterijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela domene Medzlis-zepce.info smatra se kršenjem autorskih prava i može rezultirati sudskim i drugim postupcima protiv prekršitelja. Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu Medzlis-zepce.info krši vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, ili na način da se vaši podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, imate pravo prigovora na takvu obradu te zahtijevati objavu odgovora, ispravke ili brisanja podataka. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaji bit će uklonjeni ili ispravljeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe. Sve pritužbe i prigovore možete slati na e-mail: zepce @ Medzlis-zepce.info .  Materijal poslat na ovaj e-mail će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal Medzlis-zepce.info nema obavezu postupiti prema njima. ODNOS S DRUGIM SADRŽAJIMA Domena Medzlis-zepce.info sadrži i dokumente, podatke, informacije, te veze prema drugim internet-stranicama napravljenim od trećih osoba. Medzlis-zepce.info nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet-stranicama, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući one vezane za tačnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet-stranicama kreiranim od trećih osoba.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Medzlis-zepce.info u najvećoj mogućoj mjeri štiti privatnost svojih korisnika. Medzlis-zepce.info se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korištenja domene Medzlis-zepce.info, te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Medzlis-zepce.info može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom njihovog korištenja domene Medzlis-zepce.info, ili podatke unesene u postupku registracije. Medzlis-zepce.info obavezuje se da prikupljene privatne podatke neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika na bilo koji način distribuirati. Medzlis-zepce.info se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika u svim slučajevima, osim u slučaju kršenja ovih pravila, ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Medzlis-zepce.info, također, se obavezuje da će preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere radi poštivanja uvjeta ove uredbe, ispunjavajući načela tehničke zaštite podataka i integrirane zaštite podataka. Na pismeni zahtjev nadležnih tijela ili direktno zainteresiranih osoba, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, Medzlis-zepce.info može tim tijelima, ili osobama, dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama. Portal Medzlis-zepce.info nije odgovoran ukoliko usljed hakerskog napada dođe do otkrivanja korisničkih podataka. GDPR Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na moj zahtjev: dostaviti potvrdu o tome da li se Osobni podaci obrađuju ili ne; dati obavijest u razumljivom obliku o Osobnim podacima čija je obrada u toku te o izvoru tih podataka; omogućiti uvid u evidenciju zbirke Osobnih podataka te uvid u Osobne podatke i njihovo prepisivanje; dopuniti, izmijeniti ili brisati Osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netačni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka; dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na mene odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka; Zahtjev se može podnijeti u bilo koje doba putem slijedeće adrese elektroničke pošte: zepce @ Medzlis-zepce.info, a Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je, o svom trošku, udovoljiti zahtjevu u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Ovime potvrđujem i izjavljujem da sam upoznat/a sa svojim pravom da u cijelosti ili djelomično povučem dozvolu. U slučaju povlačenja dozvole u cijelosti, Voditelj zbirke osobnih podataka prestat će s daljnjom obradom Osobnih podataka, te ih izbrisati iz zbirke osobnih podataka. U slučaju djelomičnog povlačenja dozvole, dozvola se može povući bilo u odnosu na davanje Osobnih podataka bilo kojem ili svim Ovlaštenim primateljima, bilo u odnosu na iznošenje Osobnih podataka u bilo koju ili sve države, osim države mog prebivališta, podnošenjem zahtjeva. Posljedica uskraćivanja davanja Osobnih podataka bit će nemogućnost sudjelovanja u bilo kojim marketinškim i drugim promidžbenim aktivnostima, odnosno nemogućnost ostvarivanja koristi u vezi sa takvim aktivnostima.

KOMENTARI NA PORTALU

Medzlis-zepce.info se ograđuje i nije odgovoran za sadržaj poruka i komentara objavljenih na portalu. Poruke i komentari na portalu predstavljaju stavove i mišljenja autora, a ne vlasnika, redakcije ili administracije portala. Kao korisnik portala zadržavate svu odgovornost za sadržaj poruka i komentara koje ste napisali i odričete svu odgovornost portala Medzlis-zepce.info. Kao korisnik, dužni ste poštivati privatnost drugih članova i odgovorni ste za zaštitu svoje privatnosti kroz materijale koje objavljujete i kontakte koje ostvarite posredstvom portala.

ŠTO SU KOLAČIĆI (COOKIES) I KOJA IM JE FUNKCIJA?

Kolačići (cookies) su tekstualne datoteke koje na računar korisnika sprema web-stranica koju korisnik posjeti. Internet-preglednik ima mogućnost korištenja kolačića i ako je u njegovim postavkama uključeno njihovo korištenje, server će snimiti kolačić na korisnički računar i koristit će ga pri sljedećem otvaranju iste stranice. Kolačići omogućavaju web-stranici da sazna korisnikove željene postavke, brzo i efikasno kretanje po stranicama zahvaljujući memoriranju korisničkih odabira, opcija i omiljenih postavki. Web-stranica može se posjetiti i ako su kolačići onemogućeni, no određene mogućnosti će biti onemogućene.

KOJE PODATKE SPREMAJU KOLAČIĆI?

Kolačići obično spremaju podatke poput preferiranog jezika stranice te adrese pa tako, pri svakom sljedećem otvaranju stranice, internet-preglednik šalje kolačiće koji pripadaju toj stranici i omogućava joj da prikaže informacije prilagođene korisničkim potrebama. Kolačići mogu spremiti i lične informacije (npr. korisničko ime ili e-mail), ali one mogu biti spremljene jedino ako korisnik to omogući. Kolačići ne mogu pristupiti informacijama koje im nisu date, a to uključuje i sadržaj korisničkog računara (poput datoteka, slika, dokumenata i sl). Svrha kolačića je dobronamjerna; nisu štetni i ne mogu nositi viruse, a usmjereni su na bolje iskustvo surfanja.

KAKO ONEMOGUĆITI KOLAČIĆE?

Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive, no svejedno se mogu promijeniti postavke korisničkog preglednika na način da korisnici sami biraju hoće li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, da pobrišu spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju preglednika i dr. Postavke kolačića uređuju se u web-pregledniku, a njihovim onemogućavanjem neće se moći koristiti neke od funkcionalnosti web-stranica.

KAKVI KOLAČIĆI POSTOJE?

Razlikujemo privremene i stalne kolačiće. Privremeni se uklanjaju s korisničkog računara nakon zatvaranja preglednika, a stalni ostaju pospremljeni na računaru nakon zatvaranja preglednika. Također, razlikujemo kolačiće prve i treće strane. Kolačići prve strane obuhvataju već opisane (privremene i stalne), dok kolačići treće strane potječu od drugih partnerskih web-mjesta koja gledate, a nalaze se na web-stranici koju korisnik posjećuje. Pomoću njih web-stranice mogu pratiti korisničko korištenje interneta u marketinške svrhe.

REGISTRIRANI KORISNICI

Registriranjem korisnik je obavezan proći postupak registracije, unijeti istinite podatke te odabrati korisničko ime /username/ i lozinku /password/. Registriranjem na portal pristajete na ove uvjete korištenja i na korištenje vaših ličnih podataka u svrhe navedene u ovim uvjetima korištenja. Pojedinom korisniku može biti zabranjeno korištenje portala ili dijela portala, ako se ustanovi da je kršio pravila. Korisnik je dužan odmah prijaviti portalu Medzlis-zepce.info neovlašteno korištenje njegovog korisničkog računa. Portal Medzlis-zepce.info nije odgovoran za neovlašteno korištenje korisničkog računa, niti za eventualnu štetu nastalu na taj način.

IZMJENE I STUPANJE NA SNAGU

Portal Medzlis-zepce.info zadržava pravo izmjene i ažuriranja Općih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći iz takvih promjena. Promjene u skladu s Uredbom EU 2016/679, stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na domeni Medzlis-zepce.info. 

CATEGORIES
TAGS
Share This