Hutba za mjesec novembar – “I odgojeno dijete, trajna je sadaka”

Hutba za mjesec novembar – “I odgojeno dijete, trajna je sadaka”

“I odgojeno dijete, trajna je sadaka”

Čovjek kao društveno biće ima mnoge odgovornosti. Odgovoran je prije svega za svoja djela, zatim za svoj dunjalučki posao, zatim ima odgovornosti u svojoj užoj i široj zajednici itd. Međutim odgovornost  za djecu, za svoj porod, u samom je vrhu prioriteta. Da bi svoju djecu odgojili onako kako treba, nije dovoljno samo ih materijalno obezbijediti, kako to smatra većina savremenih ljudi. Za pravilan razvoj i odgoj djece potrebno je mnogo više.

Naša vjera islam kao i za većinu životnih situacija i za odgoj djece dala je vrlo direktne i jasne smjernice. Tako da nam naša vjera nalaže da svoju djecu počnemo odgajati odmah poslije rođenja. Zato se između ostalog, a po sunnetu Muhammeda a.s., djetetu sedmi dan uči ezan na desno, a ikamet na lijevo uho i nadjeva se djetetu lijepo muslimansko ime. Izuzetno je važno za dijete da prve riječi koje čuje budu riječi tevhida, vjere u jednog i jedinog Boga. Allah dž.š. u Kur’anu navodi konkretan primjer brižnog roditelja koji svom sinu u ranoj mladosti želi da usadi klicu imana. Evo kako Mudri Lukman savjetuje svog sina.

“Kada Lukman reče sinu svome savjetujući ga: O sine moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je zaista velika nepravda.”(Lukman:13)

O nadjevanje djeci lijepih muslimanskih imena Muhammed a.s. je rekao:

Prenosi Ebu Derda r.a., da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Vi ćete, na Sudnjem danu, biti prozivani po vašim imenima i po imenima vaših očeva, pa nadjevajte vašoj djeci lijepa imena!”

Usput rečeno mislili smo da je prošlo vrijeme kada su se muslimani u BiH stidili svojih muslimanskih imena, pa djeci davali kojekakva “međunarodna imena”. Nažalost ako pogledamo oko sebe vidjet ćemo da nije tako, da se ta praksa još nije iskorijenila. Kada smo u svoju djecu usadili klicu imana onda ih još u ranoj mladosti moramo naviknuti na vršenje islamskih propisa i dužnosti. To se prije svega misli na redovno obavljanje namaza, ali i drugih islamskih dužnosti.

Kaže Allah dž.š. u svojoj Knjizi:

“Naredi čeljadi svojoj da obavlja molitvu i ustraj u tome! Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, Mi ćemo te hraniti! A samo one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili čeka lijep svršetak.” (Ta-Ha: 132)

Kako vidimo draga braćo ovaj kur anski ajet došao je u formi stroge naredbe sto nam govori da bi tako morali postupiti. Također Allah dž.š. poslije riječi u kojima nam nređuje, da svojoj čeljadi naredimo ,namaz kaže “ i ustraj u tome” što će reći da to stalo činimo dok naša djeca ne postanu redovni klanjači odnosno dok redovno ne počnu izvršavati islamske dužnosti.Također  i Allahov Poslanik s.a.v.s. kada govori o privikavanju djece na namaz kaže:

Prenosi Amr ibn Šuajb r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao” Naređujte vašoj djeci namaz u sedmoj godini, a išibajte ih u desetoj zbog njega (namaza) i razdvojte ih u posteljama.” (Ebu Davud)

Nakon što smo kod djece razvili osjećaj za vjeru, i nakon što smo ih navikli na redovno izvršavanje islamskih dužnosti, onda nam preostaje da svoju djecu odgojimo i na planu odnosa sa drugim ljudima, odnosno da se malo pozabavimo i društvenim odgojem. Još jednom ćemo se vratiti savjetima Mudrog Lukmana, odnosno njegovim savjetima svome sinu koji dobro mogu poslužiti svima nama.

“O sinko moj, obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od rđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi dužnost je tako postupati.” (Lukman: 17)

Draga braćo naša djeca osim što treba da čine dobro isto tako treba da uvijek i na svakom mjestu traže da se čini dobro, a od lošeg da odvraćaju, jer koja korist biti u društvu gdje su svi loši, a samo jedan dobar. Na putu dobra i pozivanja na dobro uvijek će biti poteškoća zato se preporučuje strpljivost kao jedini ispravan način ponašanja sa drugima. Dalje Mudri Lukman kaže:

“I,  iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog.

“U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat; ta najneprijatniji glas je revanje magarca.” (Lukman: 18 i 19)

Univerzalni savjeti svakom roditelju, svakome od nas, kako trebamo učiti svoju djecu kako da se ponašaju u susretu s drugim ljudima. Razumijemo iz ovih kur’anskih primjera da svoju djecu odgajamo da budu:  ljubazni, susretljivi, suosjećajni naspram drugih ljudi, a ne da budu oholi, odbojni, puni sebe. Spomenut ćemo još jedan hadis Allahovog Poslanika a.s. koji nam preporučuje kako još da odgajamo svoju djecu. Allahov Poslanik Muhammed s.a.v.s. kaže:

“Odgajajte svoju djecu u znaku tri svojstva: da vole vašeg Poslanika s.a.v.s., da vole njegovu porodicu da vole učiti Kur’an”

Poslanik a.s. nam preporučuje da svoju djecu odgojimo na tri zdrava principa koji će našoj djeci zaista biti od koristi i na ovom i na budućem svijetu. Draga braćo budimo od onih koji će svoju djecu odgajati i odgojiti u duhu naše lijepe vjere islama i njenih svetih principa. Ukoliko uspijemo u tome onda će se i na našu djecu odnositi rečenica iz naslova hutbe “ I idgojeno dijete je trajna sadaka ” koja je inače dio hadisa Allahova Poslanika s.a.v.s. Povedimo računa o odgoju svoje djece, jer ako ih mi ne budemo odgajali, onda će ih odgojiti neko ili nešto drugo, a to ni u kojem slučaju ne bi bilo dobro, ni za njih a ni za nas koji očekujemo da poslije naše smrti naša djeca budu trajno dobro za nas.

Molimo Allaha dž.š. da nam pomogne da svoju djecu odgojimo na način kako će On biti zadovoljan s njima, a mi imati koristi od njih i nakon što peselimo na budući svijet. Amin!!!

Hutbu priredio Miralem ef. Okanović, imam džemata Vitlaci-Želeća

CATEGORIES
Share This