Hutba za mjesec april – Ko oživi zemlju, imat će za to nagradu !

Hutba za mjesec april – Ko oživi zemlju, imat će za to nagradu !

Zahvala pripada Allahu  dž.š. stoga se prvo Njemu zahvaljujemo i od Njega pomoć i uputu tražimo. Molimo Ga za uputu na pravi put, put onih kojima se On smilovao i utječemo se Njemu od stramputicu, puta onih na koje se On rasrdio i koji su zalutali.                                                                                                                                                                                                 Donosimo  salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda  s.a.v.s. njegovu časnu porodicu, Njegove uzorite  ashabe, šehide i na sve  Njegove  sljedbenike do sudnjega dana.

Draga i poštovana braćo!                                                                                                                                                                   Čovjek je biće koje radi. Može se reći da je cjelokupno ostvarenje ljudske civilizacije rezultat čovjekovg truda i rada.

Rad je zakonitost života i izravno služi afirmaciji čovjekova života na Zemlji. Kao takav, rad je ne samo  tjelesna već  i duševna potreba čovjeka.                                                                                                                                                                                Radeći  čovjek  svojim  trudom  stiče plodove kojima će prehraniti sebe i porodicu i tako osigurati pošten i pristojan život.  To je subjektivna vrijednost rada.

Objektivna vrijednost rada sastoji se u tome da čovjek radeći  privređuje i donosi  doprinos cjelokupnom društvu, jer plodovima  njegovog  rada  okoristiće  se i drugi. Upravo zbog toga, glavni  izvor  islama, Kur’an časni, na više mjesta i u različitim kontekstima spominje rad i privređivanje.

Kur’an jasno  ukazuje  na to da svako čovjekovo djelo, čak  i  pomisao  trebaju  biti  usmjereni  na općekoristan  interes  i dobrobit  čovjeka.  Kaže Allah dž.š.

“I reci: -Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni Onome koji zna nevidljivi vidljivi i svijet, pa će vas o onome što ste radili obavjestiti.” ( Et-Tewba 105 )

Takođe kaže Uzvišeni…“Ko želi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!” ( Kahf  – 110 )

Takođe kaže Uzvišeni…

“Čovjekovo je samo ono što sâm uradi.” ( An-Najm  -39 )

I kalendarski  i  klimatski,  proljeće je  već nastupilo. To je vrijeme  u kojem  se zemlja  ukrašava i  kada  sve  oko  nas svjedoči  proživljenje. Iz ovih  znakova prirode  koji su svuda oko nas , moramo uzeti  pouku , pa tako u ovim  danima  možemo  gledati  i svjedočiti  tome  kako  Allah dž.š. oživljava.

Allah dž.š. pored namaza, posta, zekata, hadždža, naređuje  i  rad.  Rad je u izvorima naše vjere  uzdignut  na  nivo  džihada.                                                                                                                                                                                                           Poslanici, dakle naši  uzori, obrađivali  su  zemlju  a mnogi od njih čuvali su stada stoke. Za razliku od mnogih koji žive u predjelima bez vode  i  gdje je zemlja neplodna , Allah dž.š. nama  je  podario   veliku milost   i  nastanio  nas  u  Zemlji  neizmjernih  blagodati.                                                                                                                                                                             Površine  plodne  zemlje  koje  su nam  date,  tolike  su , da se sa njih  mogu nahraniti  i drugi  osim  nas. Te  površine su tolike, da  osim  što  nas  mogu  hraniti,  mogu  nas i imućnim  učiniti.

Naša  Zemlja   bogata  je  raznim  resursima, a ipak  smo  zemlja  siromašnih  ljudi. Da  bi se stanje  promijenilo  i da bi  smo  ovdje, dostojanstveno  živjeli , mi   moramo   promijeniti  svoj  odnos  prema  zemlji  i moramo   promijeniti  svoj  odnos  prema  radu.  Na to  nas  podstiče  i Kur’an i hadis.                                                                                                                                                                 Brojni  su hadisi u kojima  Allahov  poslanik, s.a.v.s., usmjerava  pažnju   svojih  sljedbenika  na  važnost  rada, trgovine, poljoprivrede, proizvodnje i ostalih aktivnih vidova života.                                                                                                                       On lično, s.a.v.s.  je  svojim  životom   i praksom  oličenje  požrtvovanosti  i  aktivnosti  na  putu postizanja  halal  zarade  za  sebe  i  svoju  porodicu. Još  u  ranoj  mladosti,  kada  je  postao  jetim,  svojim  radom  doprinosio  je  mnogobrojnoj  porodici  svog  amidže  Ebu Taliba  kod  kojega  je  živio  čuvajući  stada  imućnih  Kurejševića.                                                                                    Kada  je  poodrastao  počeo  se  baviti  trgovinom, odlazeći  i  u daleki  Šam  koji  je  od Mekke  udaljen  gotovo  dvije  hiljade  kilometara. Tim  poslom   bavio  se  blizu  dvadest  godina.                                                                                                                        Poslanik  islama Muhammed a.s.  je  radio i pozvao  je sljedbenike  svoga  ummeta  da  rade i privređuju, i da doprinose.

Brojne  su  izreke  koje  je  kazao  u  tom  pogledu.

Objašnjavajući  važnost  činjenice  da  čovjek  živi  i  hrani  svoju  porodicu  od  rada  svojih   ruku, Poslanik, s.a.v.s.  je  rekao:                                                                                                                                                                                                                           »Nema bolje hrane od one koju čovjek pojede od rada svojih ruku«. (El-Buhari)

Umor  koji  je  rezultat  truda  koji  se  ulaže  da bi se  zaradila halal  zarada  je značajan  faktor  na  putu  postizanja Božijeg  zadovoljstva  i  oprosta.  U  tom  smislu  Poslanik  poručuje:  »Onaj ko omrkne umoran od posla s kojim  traži halal zaradu, omrkne s oproštenim grijesima«.

Podstičući  muslimane  da  se,  izmedu  ostalog  bave  zemljoradnjom  i   poljoprivredom  kako  u  ishrani  nebi  bili  ovisni  o  drugima,  Muhammed, a.s.  je  kazao: »Svaki musliman koji nešto posije ili posadi pa se od toga nahrani ptica, čovjek  ili  životinja, taj čin mu se smatra sadakom«. (El-Buhari)                                                                                                                         Takođe  da  bi  kod  svojih  sljedbenika  razvio  ljubav  prema  radu  i sticanju  opskrbe  vlastitim  trudom  i zalaganjem, a istovremeno  im  omraznuo  nerad  i traženje  od  drugog,  Poslanik  a.s.  je rekao:

»Da neko od vas uzme uže pa na svojim ledima donese tovar drva pa ih proda, to mu je bolje negoli  da  moli od ljudi, dâli  mu  oni  nešto  ili  ga  odbili«. (El-Buhari)                                                                                                                                           Ovaj  hadis  pojašnjava  da je svaki  posao  častan  sve  dok  je  legalan  i  dozvoljen  po  islamu.

U  hadiskim zbirkama  postoje  hadisi  u  kojima  Vjerovjesnik  s.a.v.s.  upozorava  na  opasnost  od  Nerada  i    ljenčarenja, jer  to  vodi  ka  neimaštini  i  prosjačenju.  U  tom  pogledu  Poslanik  s.a.v.s.  kaže:

»Da  znaju (oni koji prose) šta prosjacenje u sebi ima, nebi nikad niko od nekoga nešto tražio«                                               »Rob neće otvoriti vrata prosjačenja a da mu Allah ne otvori vrata siromaštva«.

Poznati  egipatski  učenjak,  naš  savremenik, prof. dr. Jusu f el-Karadavi, u svojoj knjizi  El-‘Ibadetu  fi-l-islam  (Ibadet u islamu)  kaže  da  su  dunjalučki  poslovi  od  kojih  čovjek (musliman) živi  i   hrani  svoju  porodicu  IBADET.

Međutim,  za to imaju  uslovi  kojih  se  musliman  mora  pridržavati, to  su:                           

1. – Da  posao  koji  radi  bude  dozvoljen  po  slamskom učenju.  

2. – Potrebno  je  da  uz  posao  bude  čist  nijet .                       

3 – Da se  posao  obavi  lijepo  i sa preciznošću.  

4 – Da se u poslu  pridržava  Allahovih  propisa.  

5 – Da  dunjalučki  posao  ne odvraća  čovjeka  od  izvršavanja  temeljnih  vjerskih  dužnosti.

Ukoliko  se  musliman  pridržava  ovih  uslova, on  je tada u stanju  da  čitav  svoj  život i rad  pretvori  u  ibadet Allahu  dž.š.   Prenosi  se  od  Ka'ba  ibn ‘Udžre  da jerekao:                                                                                                                                        «Prošao je pored Allahovog Poslanika neki čovjek pa su ashabi, primjetivši  njegovu  čvrstinu i snagu, rekli: «Allahov poslaniče, da  je  ovaj  na  Allahovom  putu.«, (tj. da je u džihadu, jer  to je bio najbolji  ibadet  kod  njih). Allahov  poslanik, s.a.v.s.  je  na  to rekao:

«Ako  je  izišao  da  bi  zaradio  za  svoju  malehnu  djecu – on je na  Allahovom  putu!  Ako  je  izišao  da  bi zaradio           za  svoje  stare roditelje – on je na  Allahovom  putu! Ako je izišao da bi zaradio za sebe, da ne traži od drugog – on je na Allahovom putu!  A  ako je izišao da bi se  pretvarao pred drugima i oholo  pokazivao  svoju  snagu – on je tada na šejtanskom putu!«                                                                                                                                                                                       Jedan pobožnjak po imenu Šekik el-Belhi je krenuo na dug put s ciljem trgovine i zarade. Prije polaska oprostio se sa svojim prijateljem Ibrahimom b. Edhemom i kazao mu kako će na tom putu dugo ostati. Međutim, nije prošlo svega nekoliko dana a on se vratio. Vidjevši ga u džamiji, Ibrahim b. Edhem je začuđeno upitao: »Zašto si se tako brzo vratio?   « Šekik je odgovorio:  »Na putu sam vidio jednu veoma čudnu stvar, pa sam odlučio da ne idem na put« »Na hajr! Šta si to vidio?« – upitao je Ibrahim.                        »Putujući  umorio sam se, pa sam odlučio da se odmorim u jednom pustom i neplodnom  predjelu. Tu sam primjetio jednu slijepu i osakaćenu pticu, pa sam rekao u sebi: – Kako ova ptica živi na ovom zabačenom mjestu, a niti vidi niti se kreće? Nije prošlo puno vremena a doletjela je druga ptica noseći onoj prvoj hranu. To se ponovilo nekoliko puta na dan.  Rekao sam: Onaj koji je opskrbio ovu nemoćnu pticu na ovakvom pustom i neplodnom mjestu, opskrbiće i mene! I onda sam odustao od puta i vratio se.

»Baš si čudan, Šekiku« – odgovorio je na to Ibrahim b. Edhem. »Zašto si prihvatio da budeš slijepa i sakata ptica koja živi od tuđe pomoći!? Zašto nisi htio da budeš ona druga ptica koja se trudi da sebi pribavi hranu, a onda pomaže slijepim i nemoćnim!? Zar ti ne znaš da je gornja ruka bolja od donje!?  Kada je čuo ove riječi Šekik je ustao i poljubio Ibrahima u ruku. Potom je rekao: »Ti si naš učitelj«, i onda se vratio svojoj trgovini i poslovanju. Braćo  draga , omladino  draga , klonimo se besposličarenja, i  dangube!   To je od Allaha dž.š. osuđeno. Nerad je grijeh.

Rad  je ibadet, zato čim se namaz završi, ne tražite  internet  signal  po  kafanama  i kafićima, već  tražite  mjesto  i način, kako i gdje da doprineseš  sebi, svojoj   porodici,  Zajednici  i Ummetu.

Plodna  zemlja  u  našoj  domovini  omogućava  nam  da  normalno  živimo.

Kada  bi Sudnji  dan nastupio, a  ti  u  ruci  držao kalem, sadnicu, biljku  i  htio  to posaditi,  Allah  dž.š.  bi  Sudnji   dan odgodio,  da  se to dobro djelo  obavi.

Uzvišeni  Bože, pomozi  nas  i  podari  nam  berket  u  našoj  zemlji.  Amin! 

 

Hutbu priredio , Senad ef.Mujić

CATEGORIES
Share This