SJ Financial II - шаблон joomla Форекс

wrapper

Najnovije

ŠEHIDI SA PODRUČJA MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE ŽEPČE

ŠEHIDI SA PODRUČJA MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE ŽEPČE (1)

Tuesday, 21 February 2017 21:17

ŽEPAČKI ŠEHIDI I CIVILNE ŽRTVE RATA 1992-1995

Written by

AGIĆ (OSMANA) ŠAHBAZ

AHMIĆ (HALILA) AHMET

ALAJBEGOVIĆ (ADEMA) DERVIŠ

ALIČKOVIĆ (ISMETA) HALIL

ALIČKOVIĆ (SULEJMANA) NERMIN

ALIĆ (IBRAHIMA) ERNAD

ALIĆ (JUSUFA) ALMIR

ALIĆ (MUHAMEDA) HUSEIN

ALIĆ (MUHAMEDA) HASAN

ALIĆ (MUHAMEDA) SAMIR

AVDIĆ (AŠIRA) NERMIN

AVDIĆ (FEHIMA) HIMAN

AVDIĆ (MEHE) SAMIR

AVDIĆ (SALIHA) SEMIZ

BADNJAR (OSMANA) SALIM

BADNJAR (SMAJE) MUJO

BAJRIĆ (JUNUZA) BAHRUDIN

BAJRIĆ (JUNUZA) JUSUF

BAŠIĆ (OSMANA) BAJRO

BAŠIĆ (AŠIRA) EMIN

BEČIĆ (HASANA) SALIM

BEČIĆ (SULJE) RASIM

BEČIĆ (FUADA) KEMAL

BEČIĆ (NEDŽIBA) ESAD

BEČIĆ (RASIMA) SIFET

BEČIĆ (SALIHA) ELVIR

BEČIROVIĆ (MUNIBA) MURIS

BEĆIROVIĆ (RAME) MESUD

BEGIĆ (AHMETA) MUHAMED

BEJZIĆ (MEHMEDA) SABAHUDIN

BERBEROVIĆ (MEHMEDA) ELVEDIN

BERBIĆ (HUSEINA) NEDŽAD

BERIDAN (HAMZE) HARUN

BEŠIĆ (ALIJE) HASAN

BEŠLAGIĆ (IBRAHIM) RAZIJA

BIJEDIĆ (DERVIŠA) HIMZO

BIJEDIĆ (ALIJE) SENAD

ČAJLAK (MUSTAFE) EMIR

ČAKRAMA (SALIHA) FERID

ČAUŠEVIĆ (FAHIRA) MUJAGA

ČIČEKLIĆ (ARIFA) NEDŽAD

ČIZMIĆ (IBRAHIMA) ŠEFIK

ČIZMIĆ (MUHAMEDA) SULJO

ČIZMIĆ (OSMANA) MIRSAD

ČOKER (IBRAHIMA) SAMIR

ČOLIĆ (TAHIRA) SENAD

ČOLIĆ (HASANA) MERSID

ČULIĆ (HAMIDA) HAMZALIJA

ČULIĆ (SEADA) SAMIR

ĆAMO  (ŠABANA) SENAD

DEDIĆ (AHMETA) EŠREF

DEDIĆ (OSMANA) EŠREF

DEDIĆ-VRBANIĆ (IBRAHIMA) HUSEIN

DELIĆ (HAZIMA) IBRO

DELIĆ (SINANA) MUHAMED

DELIĆ (AZIZA) EKREM

DELIĆ (REFIKA) FAHRUDIN

DERLIĆ (RAMIZA) RAMO

DERLIĆ (REĐE) NEDŽAD

DERLIĆ (SMAILA) FEHRAT

DERLIĆ (ZAJIMA) ESMIR

DERONJA (VEJSILA) FAHIR

DROCIĆ (RAMIZA) HARIS

DŽINIĆ (AVDE) SEAD

DŽINIĆ (AVDE) RAGIB

DŽINIĆ (MUSTAFE) MIDHAT

DŽINIĆ (MUSTAFE) RUSMIR

DŽINIĆ (SAFETA) ALMIR

ĐUZEL (ASIMA) SABAHUDIN

EFENDIĆ (BEČIRA) HUSO

EFENDIĆ (DEDE) ŠEMSO

EFENDIĆ (HUSEINA) VEHBIJA

EFENDIĆ (MUJE) REDŽO ef.

EKMEKČIĆ (SMAJE) IBRO

EKMEKČIĆ (SMAJE) KASIM

FEJZIĆ (REFIKA) MUSTAFA

FEJZIĆ (BILALA) EDIB

FEJZIĆ (BILALA) EDIN

FEJZIĆ (MURISA) NEDŽIB

FEJZIĆ (SULEJMANA) ESAD

GRABUS (ŠEVKE) NEZIR

GRAHIĆ (HUSEJNA) ZULFO

GRAŠAREVIĆ (AVDE) MUJO

GRAŠAREVIĆ (AVDE) SMAJL

 

HAĆIMIĆ (SALIMA) IZUDIN

HADŽIĆ (ALIJE) HAMZALIJA

HADŽIĆ (ĐULAGE) ZAHID

HADŽIĆ (HASANA) LATIF

HADŽIĆ (HUSNIJE) SALIH

HADŽIHASANOVIĆ (ALIJE) VAHIDIN

HAJRIĆ (SULEJMENA) MUNIR

HALILIĆ (BAHRUDINA) SENAD

HALILOVIĆ (AVDE) ALMIR

HALILOVIĆ (ENIZA) SAMIR

HALILOVIĆ (MUSTAFE) BAHRUDIN

HASANBAŠIĆ (HUSEINA) IBRAHIM

HASIČEVIĆ (OSMANA) ERNAD

HIBOVIĆ (HASANA) HUSEIN

HIBOVIĆ (HUSEINA) AMIR

HIBOVIĆ (MUHAMEDA) RAMIZ

HIBOVIĆ (SALIHA) OMER

HIBOVIĆ (SALIMA) MIRNES

HODŽIĆ (JAHIJE) MEHO

HODŽIĆ (SALIHA) NEZIR

HODŽIĆ (SALIHA) SENAD

HUREMOVIĆ (OSMANA) KASIM

HUSIČIĆ (IBRAHIMA) AHMET ef.

HUSIČIĆ (DŽEMILA) ISLAM

HUSIĆ (MUNIBA) IDRIZ

HUSIĆ (UZEIRA) HUSEIN

HUSKIĆ (MEHMEDA) HUSEIN

IBRAKOVIĆ (MUHAREMA) SALIH

IBRIĆ (SMAILA) SAMIR

JAŠAREVIĆ (ISMETA) OSMAN

JAŠAREVIĆ (MUHE) SEJDO

JUSUFOVIĆ (ABDULAHA) ASIM

JUSUFOVIĆ (ENIZA) HAZIM

JUSUFOVIĆ (KASIMA) ESAD

JUSUFOVIĆ (MUHAMEDA) DŽUBEIR

JUSUFOVIĆ (MUHAMEDA) FEHRET

KADIĆ (EKREMA) ŠEVKIJA

KAFEDŽIĆ (HIMZE) IZUDIN

KAMERIĆ (IBRE) SELIM

KAMERIĆ (MEHMEDA) SALIH

KAPIĆ (BAJRE) HAJRUDIN

KAPIĆ (HALILA) ESAD

KARSO (HASANA) ZIKRET

KAZAZ (SALIMA) SEAD

KREHMIĆ (NEZIRA) SAMIR


MAGLIĆ (NEZIRA) ELVIR

MAGLIĆ (ILHAMIJE) AMIR

MAKIĆ (JUSUFA) EDIN

MAKIĆ (SALIHA) SENAD

MANDŽUKA (RAMIZA) MUNIR

MANDŽUKA (ADEMA) AMIR

MANDŽUKA (OSMANA) MUHAMED

MANDŽUKA (ŠEVKE) ESAD

MAŠIĆ (HUSE) ESAD

MAŠIĆ (MUHAMEDA) IZUDIN

MAŠIĆ (RAMIZA) OMER

MAŠIĆ (MEHMEDA) ĐELIL

MAŠIĆ (RAŠIDA) HILMO

MEDIĆ (HANKE) REFIK

MEHIĆ (IBRE) NIHAD

MEHIĆ (IBRAHIMA) SALKO

MEHIĆ (IBRAHIMA) ZIJAD

MEHIĆ (OMERA) HILMO

MEHIĆ (OMERA) SULEJMEN

MEHIĆ (REMZE) MUSTAFA

MEHIĆ (ŠABANA) FERID

MEHMEDOVIĆ (KASIMA) RAMIZ

MEMČIĆ (HIMZE) ESAD

MENZILOVIĆ (SEADA) ADNAN 

MEŠELJEVIĆ (IBRAHIMA) REDŽIB 

MEŠELJEVIĆ (NAZIFA) JUSUF

MUJANOVIĆ (ŠERIFA) ENES

MUJČIĆ (MUJE) SALIM

MUJETEKIĆ (SALKE) SENAID

MUJIĆ (MEHEMDA) SENAD

MUJIĆ (HASANA) BAHRUDIN

MUJIĆ (HAŠIMA) SENAD – Buco

MUJIĆ (MEVLE) ESAD

MUJIĆ (MUNIBA) MEHMED

MUJIĆ (MUNIBA) SABIT

MUJIĆ (MUSTAFE) HAZIM

MUJIĆ (NEZIRA) MEHMED

MUJIĆ (RAŠIDA) KEMAL

MULABDIĆ (MEHMEDA) ENVER

MULAHASIĆ (HASANA) SAKIB

MULIĆ (HUSE) JUSO

MURTIĆ (MEHMEDA) FIKRET

MURTIĆ (SINANA) AHMET

MUSIĆ (HAZIMA) JASMIN

MUSLIĆ (FERIDA) SUAD

MUSLIĆ (HUSEINA) AVDO

MUSLIĆ (ISLAMA) FIKRET

MUSTAFIĆ (ESETA) HALID

MUŠIĆ (SINANA) BRAJKO

NADŽAK (IBRAHIMA) ABDULLAH

NADŽAK (NEZIRA) NEZIR

OKANOVIĆ (HAJRE) ISLAM

OKANOVIĆ (HUSEINA) HAZIR

OKANOVIĆ (SALIMA) NUSRET

PAŠALIĆ (NURIJE) RASIM

PAŠIĆ (HAZIMA) EDIB

PAŠIĆ (HAZIMA) SENAD

PAŠIĆ (NEZIRA) JASMINA

POTUROVIĆ (IBRAHIMA) SENAD

POTUROVIĆ (SALIMA) HAJRUDIN

POTUROVIĆ (SALKE) HAJRIJA

PRASKO (DŽEMILA) MIRSAD

PRASKO (ENIZA) MIRSAD

PRASKO (SAKIBA) SADIN

PRASKO (SALIMA) MIRSAD

PRELDŽIĆ (RAMIZA) SANIN

PRELDŽIĆ (RASIMA) KEMAL

PRELDŽIĆ (RASIMA) SELVER

PRIJIĆ (DERVIŠA) SAKIB

PRIJIĆ (MUSTAFE) ZEJNIL

PRIJIĆ (RAME) RAMIZ

PURAK (MEHMEDA) SELIM

REDŽIĆ (SALIMA) HIDAJET

SARAJLIĆ (RASIMA) ENES

SELIMOVIĆ (ISMETA) ŠERIF

SERHATLIĆ (ASIMA) ŠEMSO

SINANOVIĆ (IBRAHIMA) JUSUF

SKENDEROVIĆ (SALIMA) MUSTAFA

SMAJLOVIĆ (BEKRIJE) BEKRIJA

SMAJUKOVIĆ (SEJFE) EMIN

STENAKLIĆ (NEZIRA) SENAD

SULJAKOVIĆ (HASANA) MUMIN

SULJIĆ (REFIKA) MUJO

SULJKANOVIĆ (OSMANA) HAJRUDIN

SUNGER (SELIMA) AZEM

SUŠIĆ (AHMETA) SEMKA

ŠABANOVIĆ (ADEMA) IBRAHIM

ŠAHINOVIĆ (AVDE) SEJFUDIN

ŠČULIĆ (ĆAŠIFA) VELID

ŠČULIĆ (DŽEMILA) IBRAHIM

ŠEČIĆ (DŽAFERA) NEDŽAD

ŠEČIĆ (DŽAFERA) NIHAD

ŠEČIĆ (HUSEINA) NERMIN

ŠIŠIĆ (NURAGE) KASIM

 

TABAKOVIĆ (AHMEDA) HAMDIJA

TOPOVČIĆ (ALIJE) ŠABAN

TOPOVČIĆ (REDŽE) DERVIŠ

TUKA (ČAMILA) ZULFO

TUTNIĆ (DŽEMILA) SAFET

TUTNJIĆ (ŠERIFA) ŠEFIK

TUTNJIĆ (HAKIJE) ĆERIM

TUTNJIĆ (MEHMEDA) DŽEVAD

TUTNJIĆ (MUSTAFE) ŠEFIK

TUTNJIĆ (SALIHA) SENAD

USEJNOVSKI (MEDIJE) KASIM

ZAHIROVIĆ (MEHMEDA) HALID

ZEČAK (SULJE) HUSEJIN

ZGRČO (HAMDE) FERID

ZGRČO (ŠEMSE) NEDŽIB ef.

ZGRČO (RAŠIDA) FIKRET

ZGRČO (SADIKA) ZIJAD

ZVEKIĆ (ŠERIFA) HANEFIJA

ZVEKIĆ (NEZIRA) RAMIZ

 

UKUPNO ŠEHIDA - 242.

 

 

CIVILNE ŽRTVE RATA

 

 

ČAUŠEVIĆ  ZIBA

DEDIĆ   MELISA

DŽINIĆ  SALA

GAZIĆ  HAJRIJA

GAZIĆ  SAMIR

HAJRIĆ  ARMIN

JUSUFOVIĆ  HUSEIN

KESIĆ  RASIM

MALIČBEGOVIČ  ENISA

MANDŽUKA  SALIM

MEHIĆ  MEHMEDALIJA

MEMČIĆ  ABDURAHMAN

MUJETEKIĆ (ABDURAHMAN) SALKO

MUJIĆ  ŠERIF

MULABDIĆ  AMINA

MUSLIĆ  SALIH

OMANOVIĆ  BAHRA

PUSTAHIJA  MUBINA

ŠAČIĆ    AVDO

ŠEČIĆ   ESMA

Info

Medžlis Islamske zajednice Žepče, ima otvorene račune za finansijsko poslovanje u sljedećim bankama, sa sljedećim brojevima računa:


Raiffeisen banka, br. ž.r. 1610750001590046
ASA banka br. ž.r. 1340500000004077         
Sparkasse banka br. ž.r. 1990510007659166
kontakt telefon; +387 32 688 002 ; fax +387 32 881 282

Urednik

Ovaj sajt je informativnog karaktera i ovdje ćete moći vidjeti i pročitati sve informacije o aktivnostima našeg Medžlisa!
Otvoren je u svrhu pravovremenog i tačnog informisanja svih Žepčaka, širom svijeta.

Za sva pitanja i detaljnije informacije vezane za zajednicu i naš rad, možete se obratiti putem kontakt formulara ili na mail medžlisa mizzepce@gmail.com