SJ Financial II - шаблон joomla Форекс

wrapper

Najnovije

PRAVILNIK o članstvu i članarini

PRAVILNIK o članstvu i članarini (0)

Na temelju odredbe člana 40. Ustava Islamske zajednice u BiH, te ne osnovu člana 17. Stav 11 Pravilnika o organizaciji i radu medžlisa Islamske zajednice, te odluke Sabora IZ-e BiH od 03.04.2004.god., Izvršni odbor medžlisa IZ-e Žepče na svojoj redovnoj sjednici, održanoj 26.11.2004.god. usvojio je PRAVILNIK o izvoru i načinu  finansiranja medžlisa IZ-e Žepče.

Izvršni odbor je na sjednici održanoj 04.11.2010.g. usvojio prečišćeni tekst i donio sljedeći

 

P R A V I L N I K

            O izvoru i načinu finansiranja medžlisa Islamske zajednice Žepče.

 

Član 1

Odredbama ovog Pravilnika određuje se izvor i način finansiranja medžlisa  IZ-e Žepče (u daljem tekstu Pravilnik).

Član 2

Pod pojmom izvor i način finasiranja medžlisa IZ-e Žepče podrazumijeva se sticanje sredstava za redovno finasiranje i rad medžlisa IZ-e Žepče kao i obaveza prema plaćama i doprinosima određenim po važećim propisima društvene zajednice kao i normativnim aktima IZ-e.

Član 3

Medžlis IZ-e Žepče se finansira iz članarine IZ-e kao obaveznog vida plaćanja ustanovljenog od ranije, a članarina se ujednačava od 01.01.2005.g. Obveznici plaćanja članarine su lica koja su u redovnom radnom odnosu, povremenom, penzioneri, sezonski radnici, lica koja se vode na birou, kao i lica koja po bilo kom osnovu stiču dobit i materijalno primanje.

Član 4

Medžlis IZ-e Žepče se takođe finansira i od uvakufljenja, izdavanja poslovnih prostora, prihoda od pogrebne djelatnosti, postotka od kurbanskih kožica, postotka od zekjata i sadekatu-l-fitra, te raznih donacija, sergija kao i ostalih dobrovoljnih priloga džematlija.

Član 5

Plaćanje po osnovu člana 3 i 4 ovog Pravilnika, džematlija može izvršiti na blagajni medžlisa, putem žiro računa i kod terenskog blagajnika u džematu. Džematski blagajnici koji naplaćuju članarinu IZ-e imaju pravo naplate postotka na uplaćenu članarinu. Visina postotka utvrđuje se odlukom a iznosi 5%. Blagajnici koji ukupe u tekućoj godini 95% članarine i više, stimulisat će se sa dodatnim iznosom od 100,00 KM, dok će za blagajnike koji ukupe manje od 75% članarine,  Izvršni i džematski odbor tražiti smjenu.

 

                                                                        Opće odredbe o članu i članarini IZ-e

Član 6

Pod pojmom član IZ-e smatra se ono lice koje prihvati obavezu plaćanja članarine IZ-e koja je utvrđena ovim Pravilnikom. U tom smislu postoji redovan i neredovan član IZ-e.

Član 7

Nisu dužna plaćati članarinu IZ-e samo lica koja džematski odbor oslobodi od obaveze plaćanja ali samo za tekuću godinu. Džematski odbori u januaru tekuće godine određuju socijalne slučajeve i to samo za jednu godinu. To su lica koja imaju status socijalnog slučaja a nemaju bližeg srodnika koji je u stanju da se brine o istom.

Član 8

Pod redovnim članom IZ-e smatra se lice koje nije dužno članarinu više od 18 mjeseci. Prije bilo kakvog vjerskog obreda, isto je dužno samo izmiriti članarinu.

Član 9

Pod neredovnim članom smatra se lice koje je članarinu IZ-e dužno više od 18 mjeseci.

Član 10

Svi subjekti-obveznici plaćanja članarine IZ-e razvrstavaju se u nekoliko kategorija i to:

1.    Radnici zaposleni u inostranstvu ili vlasnici preduzeća u BiH,

2.    Vlasnici SZR ili STR; domaćinstvo sa dva ili više zaposlenih; domaćinstvo sa jednim zaposlenim i jednim penzionerom; te penzioneri iz EU (izuzev penzionera iz bivše Jugoslavije)

3.    Domaćinstvo sa jednim zaposlenim; domaćinstvo sa dva penzionera u BiH.,

4.    Radno sposoban ali stvarno nezaposlen nosioc domaćinstva,

5.    Domaćinstvo sa jednim penzionerom u BiH,

6.    Oslobođeni članarine po članu 7 ovog pravilnika.

Član 11

Radnici ili penzioneri koji rade i žive u inozemstvu a imaju porodicu koje je sa prebivalištem na području medžlisa IZ-e Žepče dužni su plaćati članarinu IZ-e medžlisa Žepče. Ukoliko su članovi IZ-e u inozemstvu obavezni su predočiti potvrdu o plaćenoj članarini.

Član 12

Članarina IZ-e se plaća po domaćinstvu odnosno po navedenim kategorijama u Članu 10 ovog Pravilnika a visinu iste određuje IO MIZ-e Žepče svake godine.

Član 13

Ovakav oblik ukupljanja članarine IZ-e, kao obavezan vid plaćanja, ustanovljen je od 01.01.2005.g. shodno Članu 3. stav 1. Ovog Pravilnika.

Član 14

Svaki član IZ-e je obavezan da redovno plaća članarinu mjesečno, kvartalno, polugodišnje  ili godišnje za određeni period za koji se plaća članarina.

Član 15

Blagajnik u džematu ili medžlisu IZ-e Žepče je obavezan da primi onaj iznos članarine utvrđen ovim Pravilnikom koji mu ponudi član IZ-e, pa makar to bio iznos za jedan mjesec.

Član 16

Blagajnik je dužan da prilikom naplate članarine izda urednu potvrdu na kojoj će stajati ime i prezime, period za koji se naplaćuje članarina sa naznakom za koju godinu, kao i iznos članarine.

Član 17

Obveznikom plaćanja članarine postaje se kada se formira domaćinstvo, bilo da je nastalo kod osobe koja živi sama bez porodice, a radi i nije oslobođena obaveze plaćanja članarine ili je činom ženidbe formirano domaćinstvo.

Član 18

Svaki muškarac kada navrši 25. godina, koji je pametan, zdrav, i nije na školovanju niti na služenju obaveznog vojnog roka, bez obzira da li je oženjen ili nije, obavezan je plaćati članarinu.

Član 19

Ukoliko u jednoj porodici živi bračni par koji je u zajednici sa svojim roditeljima ili jednim roditeljem koji je ili radnik ili penzioner, onda su to dva domaćinstva koja su obavezna plaćati članarinu IZ-e.

Član 20

Ukoliko u jednom domaćinstvu žive djeca sa svojim roditeljima koji su ili penzioneri ili radnici a ista su zaposlena a nisu udata ili oženjena, onda je to jedno domaćinstvo koje je obavezno da plaća članarinu IZ-e.

Član 21

Članarinu IZ-e su dužna plaćati i lica koja imaju status izbjeglice a imaju određena primanja na osnovu kojih ih džematski odbor nije oslobodio obaveze plaćanja članarine.

 

 

Odnos medžlisa prema redovnim članovima IZ-e, neredovnim članovima IZ-e

i licima koja nisu članovi IZ-e

 

Član 22

Lica koja su redovni članovi IZ-e na području MIZ-e Žepče imaju besplatnu uslugu dženaze, koja podrazumijeva sljedeće: tabut, daske, ćefine (kompletna oprema), opremanje umrlog, klanjanje dženaze, učenje na kaburu, salla i posmrtni oglasi. (Kopanje kabura organizuje i snosi porodica).

Član 23

Lice koje nije nikako plaćalo članarinu IZ-e smatra se da nije član IZ-e. Takvo lice u slučaju traženja vjerske usluge platiće članarinu od namirene 25 godine života, po postojećoj tarifi, te će plaćati troškove vjerskih usluga (dženaze i dr.)

Član 24

Lice koje je dužno više od 18 mjeseci članarinu IZ-e, (nije redovan član) u slučaju traženja vjerske usluge platiće zaostalu članarinu po postojećoj tarifi i troškove vjerske usluge po cjenovniku medžlisa IZ-e Žepče. 

Član  25

Lice koje nije platilo članarinu više od 5 godina briše se iz evidencije članova IZ-e i neće ulaziti u obračun visine realizovane članarine u % za blagajnike. Takvo lice podliježe svim obavezama iz Člana 24.

Član 26

Lica koja plaćaju članarinu u nekom drugom medžlisu ili u inostranstvu, nemaju pravo na besplatnu uslugu dženaze, te će troškove dženaze plaćati po važećem cjenovniku medžlisa IZ-e Žepče.

Član 27

Ukoliko se desi smrtni slučaj lica koje je imalo prebivalište na području medžlisa IZ-e Žepče a isto se po želji porodice treba da ukopa na području drugog medžlisa, porodica umrlog je dužna da reguliše članarinu IZ-e na području medžlisa IZ-e Žepče.


Član 28

Mjesni imam je obavezan prije obavljanja bilo kakvog obreda da zatraži potvrdu o plaćenoj članarini IZ-e. Potvrdu o plaćenoj članarini dužni su zatražiti i zaposleni u stručnoj službi medžlisa prije pružanja bilo kakve usluge.

Član 29

Ukoliko se izvrši usluga vjerskog karaktera, pogrebne djelatnosti ili administrativne prirode od strane imama ili zaposlenih u medžlisu IZ-e licima koja nisu članovi IZ-e takvo lice će snositi sve troškove konkretne usluge.

Član 30

Imam ili službenik medžlisa će troškove iz člana 24. ovog Pravilnika nadoknaditi ako je šteta pričinjena namjerno ili iz krajnje nepažnje.

Član 31

Po obavljenoj usluzi licima koja nisu članovi IZ-e nalog blagajni za obustavu iz LD-a  dostavlja predsjednik IO-a MIZ-e Žepče.

Član 32

Postojanje štete utvrđuje stručna služba medžlisa, a prije donošenja rješenja o utvrđenoj šteti, imam ili službenik medžlisa će dati izjavu o uzroku nanesene štete.

Član 33

Ako je štetu počinio rukovodilac medžlisa, glavni imam ili predsjednik ,o šteti, rješava organ koji odlučuje o njegovom postavljenju.

 

Prijelazne i završne odredbe

 

Član 34

Pravilnik (prečišćeni tekst) stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01.2011.g. i objaviće se na oglasnoj tabli medžlisa i putem hutbi u džematima.

 

Član 35

Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Izvršni odbor medžlisa IZ-e Žepče.

 

                                                           PREDSJEDNIK MIZ-e ŽEPČE, gosp. Armin Beća

                                                            

 

 

 

 

Obavijest

 svim džematlijama na području MIZ-e Žepče

 

 

Da bi Islamska zajednica uopće postojala, da bi se imali gdje obavljati dnevni namazi, teravije, džume, bajrami, dženaze, da bi se naša djeca imala gdje podučavati vjeri i lijepom odgoju, da bi se uopće kao muslimani imali gdje obratiti, mora postojati organizirana zajednica, koja ne može egzistirati bez finansijskih sredstava.

Ako se smatrate pripadnikom zajednice i ako smatrate da vam je ona potrebna, pozivamo vas da se odmah i na vrijeme uključite putem članstva i da i druge pozovete.

Ako se ne osjećate pripadnikom ove zajednice i ne želite biti njen član, mi ćemo poštovati vaš izbor, samo vas molimo ostanite dosljedni do kraja. 

  

IZVOD IZ PRAVILNIKA O FINANSIRANJU MEDŽLISA IZ-e ŽEPČE

 

Član 6

Pod pojmom član IZ-e smatra se ono lice koje prihvati obavezu plaćanja članarine IZ-e koja je utvrđena ovim Pravilnikom. U tom smislu postoji redovan i neredovan član IZ-e.

 

Član 7

Nisu dužna plaćati članarinu IZ-e samo lica koja džematski odbor oslobodi od obaveze plaćanja ali samo za tekuću godinu. Džematski odbori u januaru tekuće godine određuju socijalne slučajeve i to samo za jednu godinu. To su lica koja imaju status socijalnog slučaja a nemaju bližeg srodnika koji je u stanju da se brine o istom.

                                                                          

                                                                       Član 8

Pod redovnim članom IZ-e smatra se lice koje nije dužno članarinu više od 18 mjeseci. Prije bilo kakvog vjerskog obreda, isto je dužno samo izmiriti članarinu.

 

Član 9

Pod neredovnim članom smatra se lice koje je članarinu IZ-e dužno više od 18 mjeseci.

 

Član 10

Svi subjekti-obveznici plaćanja članarine IZ-e razvrstavaju se u nekoliko kategorija i njihova mjesečna članarina iznosi:

 

1.    Radnici zaposleni u inostranstvu ili vlasnici preduzeća u BiH,  - 20,00 KM

2.    Vlasnici SZR ili STR; domaćinstvo sa dva ili više zaposlenih;

domaćinstvo sa jednim zaposlenim i jednim penzionerom;

te penzioneri iz EU (izuzev penzionera iz bivše Jugoslavije)   - 10,00 KM

3.    Domaćinstvo sa jednim zaposlenim; domaćinstvo sa dva penzionera u BiH.,     7,00 KM

4.    Radno sposoban ali stvarno nezaposlen nosioc domaćinstva,                           6,00 KM

5.    Domaćinstvo sa jednim penzionerom u BiH,                                                     5,00 KM

6.    Oslobođeni članarine po članu 7 ovog pravilnika.

Član 12

Članarina IZ-e se plaća po domaćinstvu odnosno po navedenim kategorijama u Članu 10 ovog Pravilnika a visinu iste određuje IO MIZ-e Žepče svake godine.

 

Član 14

Svaki član IZ-e je obavezan da redovno plaća članarinu mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje, za određeni period za koji se plaća članarina.

 

Član 17

Obveznikom plaćanja članarine postaje se kada se formira domaćinstvo bilo da je nastalo kod osobe koja živi sama bez porodice, a radi i nije oslobođena obaveze plaćanja članarine ili je činom ženidbe formirano domaćinstvo.

Član 18

Svaki muškarac kada navrši 25. godina, koji je pametan, zdrav, i nije na školovanju niti na služenju obaveznog vojnog roka, bez obzira da li je oženjen ili nije, obavezan je plaćati članarinu.

 

Član 22

Lica koja su redovni članovi IZ-e na području MIZ-e Žepče imaju besplatnu uslugu dženaze, koja podrazumijeva sljedeće: tabut, daske, ćefine (kompletna oprema), opremanje umrlog, klanjanje dženaze, učenje na kaburu, salla i posmrtni oglasi. (Kopanje kabura organizuje i snosi porodica).

                                                                         

Član 23

Lice koje nije nikako plaćalo članarinu IZ-e smatra se da nije član IZ-e. Takvo lice u slučaju traženja vjerske usluge platiće članarinu od namirene 25 godine života, po postojećoj  tarifi  iz  posljednje  godine,  te  će  plaćati  troškove  vjerskih  usluga (dženaze i dr.)

 

Član 24

Lice koje je dužno više od 18 mjeseci članarinu IZ-e, (nije redovan član) u slučaju traženja vjerske usluge platiće zaostalu članarinu po postojećoj tarifi i troškove vjerske usluge po cjenovniku medžlisa IZ-e Žepče.

 

Član  25

Lice koje nije platilo članarinu više od 5 godina briše se iz evidencije članova IZ-e. Takvo lice podliježe svim obavezama iz Člana 24.

 

Član 26

Lica koja plaćaju članarinu u nekom drugom medžlisu ili u inostranstvu nemaju pravo na besplatnu uslugu dženaze, te će troškove dženaze plaćati po važećem cjenovniku medžlisa IZ-e Žepče.

 

 

IZVRŠNI  ODBOR 

MEDŽLISA IZ-e ŽEPČE

Info

Medžlis Islamske zajednice Žepče, ima otvorene račune za finansijsko poslovanje u sljedećim bankama, sa sljedećim brojevima računa:


Raiffeisen banka, br. ž.r. 1610750001590046
ASA banka br. ž.r. 1340500000004077         
Sparkasse banka br. ž.r. 1990510007659166
kontakt telefon; +387 32 688 002 ; fax +387 32 881 282

Urednik

Ovaj sajt je informativnog karaktera i ovdje ćete moći vidjeti i pročitati sve informacije o aktivnostima našeg Medžlisa!
Otvoren je u svrhu pravovremenog i tačnog informisanja svih Žepčaka, širom svijeta.

Za sva pitanja i detaljnije informacije vezane za zajednicu i naš rad, možete se obratiti putem kontakt formulara ili na mail medžlisa mizzepce@gmail.com